Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται από το παρόν δελτίο εγγραφής συνέδρου, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών της εγγραφής σας στο συνέδριο. Σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή / και κοινοποιούνται σε τρίτους, η δε επεξεργασία και διαχείρισή τους υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αποδέχομαι τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την εταιρεία Everest Travel & Congresses, για την αποστολή ενημερωτικού υλικού σχετικά με τη διεξαγωγή συνεδρίων παρεμφερούς θεματολογίας, καθώς και προωθητικών και διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων στα πλαίσια της διαφημιστικής στρατηγικής της.